Hoja de inscripción 2020-06-16T09:43:30+00:00

Hoja de inscripción

2018/2019 IKASTURTEKO INSKRIPZIO-INPRIMAKIA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2018/2019

BAZKIDEAREN DATUAK | DATOS DEL SOCIO

ORDAINKETA MODUA | FORMA DE PAGO

HURRENGO KONTUAN DIRU-SARTZEA | INGRESO EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA
CAJA RURAL: ES09 | 3008 0237 86 3607139320
KONTZEPTU MODURA: adierazi zuen izen-deiturak eta bazkide zenbakia, mesedez.
EN CONCEPTO DEL INGRESO: indicar, por favor, nombre, apellidos y Nº SOCIO.

MARKA EZAZU AUKERATZEN DUZUN ORDAINKETA MODUA | MARCA LA MODALIDAD DE PAGO:

Kurtso osoa ordainketa bakar bateanKurtso osoa Rural Kutxa-rekin 6 epetan finantzatuaHiruhilabete ordainketaHileko ordainketa

BAZKIDE KUOTA | CUOTA DE ASOCIADO

(Urtarrilan pasako da behean uzten duzuen kontutik | Se pasará en Enero por la cuenta que nos faciliten)

Nire onarpena ematen dut zerbitzuari buruzko abisu guztiak whatsapp bitartez ere bidal diezazkidazuen.

Honako inskripzio-orri honen bitartez, bazkideak 2018/2019
ikasturteari dagokion kuota ordaintzeko konpromisoa hartzen
du eta IFK 601029222 duen Altube Unibertsitate Elkarteari
emandako kontu korrontean bazkide kuota kobratzeko baimena
ematen dio, kuota honek, interesdunak Altube Unibertsitate
Elkartetik baja emateko nahia azaltzen ez duen bi9tartean,
izaera mugagabea du-eta. Xedatutako guzti hau ordainketazerbitzuei
buruzko 6/2009 Legearen arabera.

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera
Pertsonaleko Datuak Babesterari Buruzkoa, eta 2016ko
apirilaren 27ko Europar Parlamentu eta Kontseiluko 2016/679
Datu Babesaren inguruko Araudi Orokorra (EB) betez, zure
datu pertsonalak tratamendu ekintzen artxibo batean gorde
daitezkeela jakinarazten dizugu, Altube Unibertsitate Elkarteak
aurretiaz aipatutako oinarri juridikoak zehaztutako sekretu eta
segurtasun betebeharren betekizuna bermatuz; artxibo honen
xedea zurekin dugun harremanetik eratorritako konpromisoak
bete, kudeatzea, aurrekontua egitea eta fakturatzea delarik. Era
berean, bazkideak, inprimaki hau entregatzerakoan, albait
zerbitzurik onena emateko bere datuei dagokien tratamendua
eman dakiela onartzen du. Azken honek ez du eragozten legez
aitortutako eskubideak erabiltzeko kudeaketaren aurka,
sarbiderako, zuzenketarako eta deuseztapenerako.

Mediante la presente hoja de renovación el asociado se
compromete a abonar la cuota de transporte del curso
2018/2019 y autoriza a la Asociación Universitaria Altube
con CIF: G01029222 a que gire en el número de cuenta
facilitado, la cuota de asociado, la cual tiene carácter
indefinido en tanto que el interesado no manifieste su deseo
de darse de baja en la Asociación Universitaria Altube. Todo
ello según lo exigido por la Ley de Servicios de Pagos
16/2009.

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y con el Reglamento General de Protección de Datos
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales
podrán ser archivados en un registro de actividades de
tratamiento, garantizando la Asociación Universitaria Altube
el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad
establecidos en la base jurídica anteriormente citada, cuya
finalidad sea la de gestionar, presupuestar, facturar y poder
atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted. Asimismo, el/la asociado/a, al rellenar
y entregar este formulario, acepta que sus datos personales
sean sometidos al tratamiento adecuado para prestar el mejor
servicio posible. Esto último no perjudica al ejercicio de los
derechos reconocidos por ley para la oposición al tratamiento,
acceso, rectificación y cancelación.

*En el caso del pago trimestral y del mensual, se tendrá que hacer el ingreso antes de que acabe el mes o trimestre y pasar a validar el carnet
por la oficina con el justificante de pago antes del comienzo del siguiente periodo. 

ENTREGA ITZAZU HURRENGO DOKUMENTUAK INSKRIPZIO INPRIMAKIAREKIN BATERA
ENTREGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

1. NAN-AREN FOTOKOPIA | FOTOCOPIA DNI
2. KARNET TAMAINUKO ARGAZKIA | FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET
3. IBAN ETA KONTU KORRONTEAREN ZENBAKIA ERAKUSTEN DUEN FOTOKOPIA | FOTOCOPIA
DONDE APAREZCA EL IBAN Y EL NÚMERO DE CUENTA
4. MATRIKULA UNIBERTSITARIOAREN FOTOKOPIA (bakarrik ikaslea izatekotan) | FOTOCOPIA
MATRÍCULA UNIVERSITARIA (solo si eres estudiante)
5. KONTRATUAREN EDO FOTOKOPIA (bakarrik langile bazara) | FOTOCOPIA DEL CONTRATO O
DOCUMENTO ACREDITATIVO (solo si eres trabajador/a)

INSKRIPZIO-INPRIMAKIA GENERAL ÁLAVA, 10-6., 2. BULEGOAN ENTREGATU EDO E-MAILEZ BIDALI
DEZAKEZUE, HURRENGO HELBIDERA: btrabajo@altube.org . Hurrengo urteko kuotak jakitear eman ditzagun ostean
eta aukeratutako ordainketa moduaren arabera, etor zaitez karneta hartzera ordainketaren egiaztagiriarekin.

ENTREGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN: C/ GENERAL ÁLAVA, 10-6º, OFICINA 2;  ó ENVIANOSLA POR EMAIL: btrabajo@altube.org .

Una vez publicadas las tarifas y según la modalidad de pago elegida, pásate a recoger el carnet con el justificante del ingreso.