Hoja de inscripción

2022/2023 IKASTURTEKO INSKRIPZIO-INPRIMAKIA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2022/2023

  BAZKIDEAREN DATUAK | DATOS DEL SOCIO

  ORDAINKETA MODUA | FORMA DE PAGO

  HURRENGO KONTUAN DIRU-SARTZEA | INGRESO EN EL SIGUIENTE Nº DE CUENTA
  CAJA RURAL: ES09 | 3008 0237 86 3607139320
  KONTZEPTU MODURA: adierazi zuen izen-deiturak eta bazkide zenbakia, mesedez.
  EN CONCEPTO DEL INGRESO: indicar, por favor, nombre, apellidos y Nº SOCIO.

  MARKA EZAZU AUKERATZEN DUZUN ORDAINKETA MODUA | MARCA LA MODALIDAD DE PAGO:

  Kurtso osoa ordainketa bakar bateanKurtso osoa Rural Kutxa-rekin 6 epetan finantzatuaHiruhilabete ordainketaHileko ordainketa

  BAZKIDE KUOTA | CUOTA DE ASOCIADO

  (Urtarrilan pasako da behean uzten duzuen kontutik | Se pasará en Enero por la cuenta que nos faciliten)

  Nire onarpena ematen dut zerbitzuari buruzko abisu guztiak whatsapp bitartez ere bidal diezazkidazuen.

  Honako inskripzio-orri honen bitartez, bazkideak 2022/2023
  ikasturteari dagokion kuota ordaintzeko konpromisoa hartzen
  du eta IFK 601029222 duen Altube Unibertsitate Elkarteari
  emandako kontu korrontean bazkide kuota kobratzeko baimena
  ematen dio, kuota honek, interesdunak Altube Unibertsitate
  Elkartetik baja emateko nahia azaltzen ez duen bi9tartean,
  izaera mugagabea du-eta. Xedatutako guzti hau ordainketazerbitzuei
  buruzko 6/2009 Legearen arabera.

  Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera
  Pertsonaleko Datuak Babesterari Buruzkoa, eta 2016ko
  apirilaren 27ko Europar Parlamentu eta Kontseiluko 2016/679
  Datu Babesaren inguruko Araudi Orokorra (EB) betez, zure
  datu pertsonalak tratamendu ekintzen artxibo batean gorde
  daitezkeela jakinarazten dizugu, Altube Unibertsitate Elkarteak
  aurretiaz aipatutako oinarri juridikoak zehaztutako sekretu eta
  segurtasun betebeharren betekizuna bermatuz; artxibo honen
  xedea zurekin dugun harremanetik eratorritako konpromisoak
  bete, kudeatzea, aurrekontua egitea eta fakturatzea delarik. Era
  berean, bazkideak, inprimaki hau entregatzerakoan, albait
  zerbitzurik onena emateko bere datuei dagokien tratamendua
  eman dakiela onartzen du. Azken honek ez du eragozten legez
  aitortutako eskubideak erabiltzeko kudeaketaren aurka,
  sarbiderako, zuzenketarako eta deuseztapenerako.

  Mediante la presente hoja de renovación el asociado se
  compromete a abonar la cuota de transporte del curso
  2022/2023 y autoriza a la Asociación Universitaria Altube
  con CIF: G01029222 a que gire en el número de cuenta
  facilitado, la cuota de asociado, la cual tiene carácter
  indefinido en tanto que el interesado no manifieste su deseo
  de darse de baja en la Asociación Universitaria Altube. Todo
  ello según lo exigido por la Ley de Servicios de Pagos
  16/2009.

  En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
  diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
  (LOPD) y con el Reglamento General de Protección de Datos
  (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
  de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales
  podrán ser archivados en un registro de actividades de
  tratamiento, garantizando la Asociación Universitaria Altube
  el cumplimiento de los deberes de secreto y seguridad
  establecidos en la base jurídica anteriormente citada, cuya
  finalidad sea la de gestionar, presupuestar, facturar y poder
  atender los compromisos derivados de la relación que
  mantenemos con usted. Asimismo, el/la asociado/a, al rellenar
  y entregar este formulario, acepta que sus datos personales
  sean sometidos al tratamiento adecuado para prestar el mejor
  servicio posible. Esto último no perjudica al ejercicio de los
  derechos reconocidos por ley para la oposición al tratamiento,
  acceso, rectificación y cancelación.

  *En el caso del pago trimestral y del mensual, se tendrá que hacer el ingreso antes de que acabe el mes o trimestre y pasar a validar el carnet
  por la oficina con el justificante de pago antes del comienzo del siguiente periodo. 

  ENTREGA ITZAZU HURRENGO DOKUMENTUAK INSKRIPZIO INPRIMAKIAREKIN BATERA:
  ENTREGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN JUNTO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

  1. NAN-AREN FOTOKOPIA | FOTOCOPIA DNI
  2. KARNET TAMAINUKO ARGAZKIA | FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET
  3. IBAN ETA KONTU KORRONTEAREN ZENBAKIA ERAKUSTEN DUEN FOTOKOPIA | FOTOCOPIA
  DONDE APAREZCA EL IBAN Y EL NÚMERO DE CUENTA
  4. MATRIKULA UNIBERTSITARIOAREN FOTOKOPIA (bakarrik ikaslea izatekotan) | FOTOCOPIA
  MATRÍCULA UNIVERSITARIA (solo si eres estudiante)
  5. KONTRATUAREN EDO FOTOKOPIA (bakarrik langile bazara) | FOTOCOPIA DEL CONTRATO O
  DOCUMENTO ACREDITATIVO (solo si eres trabajador/a)

  ENVIANOSLA POR EMAIL: altube@altube.org .

  Una vez publicadas las tarifas y según la modalidad de pago elegida, pásate a recoger el carnet a partir del 24 de agosto, con el justificante de pago.